IV KONFERENCJA STUDENTÓW WNE UW/ THE IV WNE STUDENTS' CONFERENCE

 

Konferencja Studentów WNE UW to ciekawe prelekcje studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, merytoryczne koreferaty kadry naukowej, inspirujące przemówienia zaproszonych gości i burzliwe dyskusje z udziałem audytorium. Wydarzenie jest wizytówką WNE UW. Wspierają nas liczne instytuty, stowarzyszenia i największe firmy. Udział w niej jest okazją do dyskusji z kadrą naukową, środowiskiem biznesowym i przedstawicielami prestiżowych instytucji.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Wskazówki dla autorów prac i wymogi formalne

English below

Uwaga! Jest to wzorcowy spis, ale do udziału w konferencji nie jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

JĘZYK ARTYKUŁU: polski lub angielski 

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU: od 22 do ok. 36 tys. znaków ze spacjami, od 10 do 20 stron (włączając w to streszczenia w języku polskim i angielskim, wykresy i tabele, bibliografię oraz przypisy). 

SKŁADOWE ARTYKUŁU: 

 • Streszczenie w języku polskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami 
 • Streszczenie w języku angielskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami 
 • Wprowadzenie (sformułowanie celu, hipotezy, stosowanych metod, układu zawartości tekstu) 
 • Właściwa treść artykułu (z podziałem na sekcje główne i ewentualnie podsekcje 1 rzędu) 
 • Podsumowanie (synteza, wnioski, ewentualnie kierunki dalszych badań) 
 • Spis bibliograficzny

WYMOGI TECHNICZNE: 

 • Teksty przygotowane w dokumencie Microsoft Office Word (zgodność z wersją 2007 lub wyższą, rozszerzenia plików .doc lub .docx) 
 • Format A4 
 • Marginesy – symetryczne 2,5 cm 
 • Czcionka tekstu głównego – Times New Roman 12 pkt. 
 • Tekst wyjustowany (wyrównanie obustronne), bez wcięć akapitów 
 • Interlinia (odstęp miedzy wierszami) – 1,5 
 • Tabele i rysunki – z zachowaniem numeracji ciągłej w obrębie artykułu; wszystkie prezentacje graficzne (schematy, rysunki, wykresy i in.) zatytułowane jako „rysunek" 
 • Przypisy – do wyboru: w nawiasie, przypis dolny 
 • Przypisy objaśniające – dolne, czcionka Times New Roman 9 pkt. 
 • Spis bibliograficzny - wg zasad WNE: link

Bibliografia powinna być zestawiona alfabetycznie i chronologicznie w  przypadku kilku prac tego samego autora, czyli jako pierwsza powinna być wymieniona praca najstarsza, jako ostatnia – najnowsza. Na końcu pozycji bibliograficznej znajduje się kropka. 

 

Specifications for the authors of publications

LANGUAGE: Polish or English

LENGTH: from about 22 to 36 thousand characters including spaces, from 10 to 20 pages (including summaries in Polish and English, graphs and tables, bibliography and footnotes).

COMPONENTS:

 • Summary in Polish – 500 to 1500 characters including spaces
 • Summary in English – 500 to 1500 characters including spaces
 • Introduction (objective, hypothesis, applied methods, text layout)
 • Main publication content (divided into main sections and optionally 1st degree subsections)
 • Summary (synthesis, conclusion, optionally direction of further research)
 • Bibliography

TECHNICAL REQUIREMENTS

 • Text prepared in Microsoft Office Word (compatible with versions 2007 or higher, file extension .doc or .docx)
 • A4 format
 • Symmetric margins - 2,5 cm
 • Main text font – Times New Roman 12 point
 • Justified text, no indented paragraphs
 • 1,5 line spacing
 • Graphs and illustrations – continuous numeration within the publication; all graphical presentations (outlines, graphs, illustrations etc.) entitled ‘Figure’
 • Footnotes – in parentheses or at the bottom of page
 • Explanation footnotes – at the bottom of page, Times New Roman 9 point
 • Bibliography – according to the rules presented by the Faculty of Economics (https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/prace-dyplomowe/)

The bibliography should be ordered alphabetically and chronologically in case of works of the same author, i.e. the first as the oldest, the last – the newest. Each bibliographical item should be ended with a dot.