Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 23 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 28 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 34 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 38 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 45 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 49 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 58 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 62 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 71 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/ord.php on line 81 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/vendor/joomla/string/src/phputf8/utils/validation.php on line 40 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemPRIAnimation has a deprecated constructor in /home/knsg/public_html/plugins/system/prianimation/prianimation.php on line 17 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/f0f/less/less.php on line 1067 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/f0f/less/less.php on line 2822 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620 KNSG - Regulamin Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/lessc.inc.php on line 717 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/lessc.inc.php on line 1768 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/lessc.inc.php on line 2424 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/knsg/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/lessc.inc.php on line 2478

 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej od 2000 roku wpisane jest w rejestrze Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego pod numerem 213. Na organizację nałożony jest obowiązek składania sprawozdań z działalności oraz działania w myśl poniższego regulaminu.

 

Regulamin Koła Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Nazwa i siedziba Koła

§ 1

 1. Koło Naukowe Strategii Gospodarczej, zwane dalej Kołem, działa na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Koła jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Koła jest:

 1. pomoc, organizacja i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć naukowych, społecznych, kulturalno-rozrywkowych młodzieży studenckiej,
 2. tworzenie akademickich środowisk wspólnych zainteresowań i działalności kulturalnej, naukowej i społecznej,
 3. integracja studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych wszystkich kierunków i lat studiów,
 4. propagowanie i rozwijanie etyki społecznej i zawodowej członków Koła,
 5. upowszechnianie wiedzy na tematy ekonomiczne, społeczne, polityczne i filozoficzne,
 6. umożliwienie członkom Koła zdobywania przewag konkurencyjnych na rynku pracy,
 7. promowanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i całego Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie konferencji, spotkań, prelekcji, paneli dyskusyjnych i sympozjów tematyczno - problemowych,
 2. kształcenie i doskonalenie swoich członków,
 3. organizowanie wyjazdów, wycieczek i obozów rekreacyjno-towarzyskich młodzieży,
 4. współpracę i wzajemną pomoc organizacyjno-informacyjną członków Koła,
 5. nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła,
 6. informacyjne, organizacyjne, techniczne i finansowe wspieranie aktywności studenckiej i młodzieży szkolnej,
 7. działalność oświatową i kulturalną w środowisku akademickim i poza nim,
 8. nawiązywanie współpracy i integrowanie potencjału intelektualnego wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Członkostwo

§ 4

Członkiem Koła może być tylko student Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 5

 1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła.
 2. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu Koła, bądź na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu.
 3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 6

Członek ma prawo:

 1. wybierania i bycia wybieranym do władz Koła,
 2. udziału w pracach Koła
 3. korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§ 7

Do obowiązków członków należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
 2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła.

 

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Do władz Koła należą:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Rada Programowa

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,
 2. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
 5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

§ 10

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła, ale nie rzadziej niż co dwa lata.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie Koła.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12

Zarząd Koła jest pięcioosobowy i składa się z prezesa, wiceprezesa oraz trzech członków.

§ 13

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku niemożliwości podjęcia decyzji większością głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 14

Pierwszy skład Zarządu stanowią założyciele Koła.

§ 15

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
 2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich. Złożenie sprawozdania oraz rozliczenie się z przyznanych środków jest warunkiem ubiegania się o nowe środki finansowe na działalność organizacji. Sprawozdanie podlega akceptacji opiekuna organizacji oraz Dziekana.
 3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.

 

Organizacja

§ 16

 1. Członkowie Koła działają w ramach poszczególnych projektów.
 2. Za realizację poszczególnych projektów są odpowiedzialni koordynatorzy projektów.
 3. Koordynatorzy projektów mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu Koła z głosem doradczym.
 4. Koordynatorzy projektów składają Prezesowi Koła semestralne sprawozdania z realizacji projektów.

§ 17

 1. Tworzenie i rozwiązywanie projektów odbywa się w drodze uchwały Zarządu Koła.
 2. Z inicjatywą Stworzenia projektu może wystąpić każdy członek Koła.

Tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji

§ 18

 1. Rozwiązanie Koła jest dokonywane na mocy decyzji Rektora lub Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Rozwiązanie organizacji może nastąpić na podstawie decyzji Senatu podjętej na wniosek Rektora.
 3. Rozwiązanie organizacji powoduje wykreślenie jej z rejestru.

§ 19

 1. Organem doradczym Koła jest Rada Programowa.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą osoby, które były członkami Zarządu Koła.
 3. Na czele Rady Programowej stoi Przewodniczący.
 4. Przewodniczący Rady Programowej jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Koła.
 5. Na mocy uchwały zarządu Koła do Rady Programowej mogą wejść osoby wybrane spośród pozostałych członków Koła, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady.
 6. Udział w Radzie Programowej jest dobrowolny.
 7. Przewodniczący Rady Programowej może pełnić rolę pomocnika Opiekuna Naukowego.
 8. Rada Programowa przestaje istnieć z chwilą rozwiązania Koła.
 9. W przypadku, gdy członek Rady Programowej działa na szkodę Koła, może być odwołany w drodze uchwały Zarządu Koła, za zgodą Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 20

 1. Członkowie Rady Programowej mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach Koła i udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, ale bez praw wyborczych;
 2. Członkowie Rady Programowej powinni w miarę możliwości służyć pomocą i doradzać w prowadzeniu działalności Koła;
 3. Przewodniczący Rady Programowej Koła ma prawo do:
  1. reprezentowania Rady Programowej;
  2. przedstawiania stanowiska Rady Programowej w kwestiach dotyczących działalności Koła;
  3. promowania Koła w świecie nauki i gospodarki;
  4. uzgadniania z Opiekunem Naukowym Koła strategii działalności Koła.

 

Aktualności

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/knsg/public_html/modules/mod_k2_content/mod_k2_content.php on line 72